НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                     
                             

ДОКУМЕНТИ

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас 2019 – 2023 г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Правилник за дейността в училище за учебната 2021 / 2022 година

Годишен план на училището за учебната 2021 / 2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС

ПРОГРАМА ЗА ЦОУД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В НУМСИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПЛАН за работа на училищната комисия по БДП през учебната 2021/2022 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА  ЗА Превенция за ранното напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В НУМСИ

Процедура за подкрепа за личностно развитие НА УЧЕНИЦИ С ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ, ИНЦИДЕНТ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА ПОСТЪПИЛИТЕ В НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров гр. Бургас
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НУМСИ „ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, ГР.БУРГАС 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/12/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало