НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

Записване на учениците от  5  до 10 септември 2019 г. в кабинета на заместник директора.

Работно време на комисията: 9:00 - 16:00 ч.

Необходими документи:

Оригинал на удостоверение за завършен клас или начален етап 
на основно образование

Удостоверение за преместване /за ученици от други училища/

Лична здравна профилактична карта от личен лекар и 

копие на всички направени имунизации.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕН ИЗПИТ

№ по ред

Вх. №

оценка                                    специален предмет

оценка                                     солфеж          

с думи

с цифри

с думи

с цифри

1

1122

Много добър

4,58

Среден

3,25

2

1110

Много добър

5,00

Отличен

5,63

3

1118

 

 

Среден

3,00

4

1100

Много добър

5,17

 

 

5

1125

Много добър

4,67

Среден

3,25

6

1102

Отличен

5,50

Много добър

5,38

7

1115

Добър

4,33

Много добър

5,13

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

№ по ред

Вх. №

оценка

с думи

с цифри

1

1103

Отличен

5,50

2

1104

Много добър

5,00

3

1119

Много добър

4,50

 

Приемни изпити на 04.09.2019 г. от 10 ч.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА VІІІ КЛАС 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕН ИЗПИТ ЗА VІІІ КЛАС - ХУДОЖНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕН ИЗПИТ ЗА VІІІ КЛАС - АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕМЕМ ИЗПИТ ЗА VІІІ КЛАС - инструменталисти и певци 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕМ ИЗПИТ ЗА VІІІ КЛАС - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

♪♪♪

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита.
Инструменталисти и вокалисти

Художници

Актьори

Балет

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ 
ЗА ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Рисуване за VIII клас 25.юни 10:00 Ир. Иванова Концертна зала
Рисуване за VIII клас 25.юни 16:00 В. Забунова Концертна зала
Рисуване за VIII клас 26.юни 10:00 В. Забунова Концертна зала
Рисуване за VIII клас 26.юни 16:00 Ир. Иванова Концертна зала
      Консултациите са само за кандидати, които не са ученици на НУМСИ "Проф. П. Владигеров". Учениците на НУМСИ "Проф. П. Владигеров" посещават консултации по този график само при смяна на специалността.

       ♪♪♪
                Списък с приетите ученици в V клас  и след приравнителни изпити 
за учебната 2019/2020 година
№ по ред Вх. № СПЕЦИАЛНОСТ
1 101 Пиано
2 105 Пиано
3 126 Китара
4 110 Цигулка
5 104 Виолончело
6 127 Ударни инструменти
7 125 Пиано
8 122 Пиано
9 133 Китара
10 130 Пиано
11 112 Китара
12 107 Ударни инструменти
13 137 Цигулка
14 119 Цигулка
15 120 Пиано
16 128 Пиано
17 135 Флейта
18 121 Фагот
19 108 Кларинет
20 141 Кларинет
21 117 Пиано
22 118 Виола
23 103 Тромпет
24 132 Контрабас
25 124 Цугтромбон
26 142 Виолончело
27 138 Класически танц
28 123 Класически танц
29 136 Класически танц
30 140 Класически танц
31 113 Класически танц
32 139 Класически танц
33 106 Класически танц
34 109 Класически танц
35 114 Класически танц
36 116 Класически танц
37 111 Класически танц
38 102 Класически танц
39 115 Класически танц
40 143 Класически танц
41 129 Класически танц
42 131 Класически танц
43 134 Класически танц
Приравнителни изпити
303 Цугтромбон
308 Тромпет
301 Флейта
304 Флейта
306 Пиано
302 Класически танц
307 Пиано
Записване на учениците от  13 до 17 юни 2019 г.
Работно време на комисията: 9:00 - 17:00 ч.
Необходими документи:
Оригинал на удостоверение за завършен клас или начален етап
на основно образование
Удостоверение за преместване /за ученици от други училища/
Лична здравна профилактична карта от личен лекар и 
копие на всички направени имунизации.

♪♪♪

Документи за кандидаTстване | PDF

♪♪♪


НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" Бургас
Държавен план-прием 2019/2020 година
Разпределение по специалности
     
КЛАС ПРОФЕСИЯ/НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ
I клас Музика пиано и акордеон - 7,  цигулка - 2, виола - 1,  14
     класическа китара - 1, флейта - 1, кларинет - 1,   
    ударни инструменти - 1  
  Танц класически танц 8
V клас Музика пиано и акордеон - 8, цигулка - 2, виола - 1,  26
    виолончело - 2, контрабас - 1, класическа китара - 2,  
    флейта - 1, обой - 1, кларинет - 1, фагот - 1,  
    тромпет - 2, валдхорна - 1, цугтромбон - 1,  
    ударни инструменти - 2,  
  Танц класически танц 12
VIII клас Музикант-инструменталист пиано и акордеон - 7, цигулка - 1,виола - 1,  22
    виолончело - 1, контрабас - 1, класическа китара - 2,  
    флейта - 1, обой -1, кларинет - 1, фагот - 1,  
    тромпет - 1, валдхорна - 1, цугтромбон - 1,  
    ударни инструменти - 2  
  Музикант-вокалист класическо пеене 3
    поп и джаз пеене 3
  Балетист класически танц 8
  Актьор актьорство за драматичен театър 8
  Дизайнер сценичен костюм 8
  Художник рекламна графика 10
ОБЩО     122

♪♪♪

График

на дейностите по приемане на ученици в  

VIII  клас и приравнителни изпити след VIII клас 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

2026.06.2019 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

2427.06.2019 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

28.06. – 01.07.2019 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

Забележка: За изпита по рисуване – не по-късно от един работен ден след приключване на изпитите по специалността.  

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 02.07.2019 г.

6.

Записване на приетите ученици

03.07. – 05.07.2019 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

 08.07.2019 г.

10.

Попълване на незаетите места и записване на учениците.

09 – 10.07.2019 г.

11.

Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием

до 12.07.2019 г.

 ♪♪♪

Документи за кандидастване

1. Заявление по образец  за допускане до приемни изпити  /предоставя се на място при подаване на документите/.

2. За постъпване в V клас  – копие на удостоверение за завършен начален етап на  основно образование.

3.  За  постъпване  в  VIII  клас – копие  на  свидетелство  за  завършено  основно образование.

4.  За преместване в училище по изкуствата –копие на документ за последния завършен клас.

5.  Копие  на  медицинско  свидетелство  със  заключение,  че  обучението  по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:                                                                                   

         а) за цветоусещане –за кандидати, постъпващи по професиите художник –дизайнер;

б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство –за кандидати, постъпващи по професията балетист;                                                                  

в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство –за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;                                              

г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето,  които  да  не  позволяват  обучение  по  духови  инструменти –за  кандидати  по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;

6.  Kопие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.

Забележка: Полицата може да се сключи на място в училище.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

В случай че децата и учениците към датата на подаване на заявлението по т. 1 не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства.

♪♪♪

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За II клас – 4 бр.

За III клас – 1 бр.

За IV клас – 1 бр.

За VI клас – 1 бр.

За VII клас – 1 бр.

Свободните места са само за специалностите „Музикант-инструменталист“

За IX клас – 1 бр.

За X клас – 1 бр. 

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 04/09/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало